Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 20

22 Aannemer januari 2017

Het is – zeker in deze maanden – telkens voer voor discussie:

de buitentemperatuur en metselen. Wanneer mag er nu wel en wanneer

absoluut niet gemetseld worden? Kunnen er maatregelen worden genomen

en welke zijn dat dan? Experts Steffie van Wijlick en Harrie Vekemans zetten

het in dit artikel op een rij.

Tekst: Steffie van Wijlick (Adviesbureau Vekemans) en Harrie Vekemans (MADE Center – Metselwerk Kenniscentrum)

Beeld: Adviesbureau Vekemans en Archief Aannemer

L
age buitentemperaturen en met-
selen. In normen, aanbevelingen
en richtlijnen over metselwerk

wordt dit onderwerp natuurlijk ook
behandeld. Vanuit de regelgeving is
de belangrijkste regel vastgelegd in
de NEN-EN 1996-2 art. 3.3.1.8 ‘Men-
gen bij lage temperatuur’: “(1) Water,
zand en vooraf samengestelde kalk-
zandmortel die ijsdeeltjes bevatten,
mogen niet zijn gebruikt.” Daarnaast
staat in art. 3.6.3 ‘Bescherming tegen
vorst/dooiwisselingen’: “(1) Voorzorgs-
maatregelen behoren te zijn genomen
om schade te vermijden aan vers
metselwerk en voegwerk door vorst/
dooiwisselingen. (2) Er behoort niet
te zijn gemetseld met of op bevroren
materialen.” Hier wordt niet specifiek
gesproken over temperaturen, maar
wel over bevriezing en bevroren
producten die níet mogen worden
gebruikt.
In de Uitvoeringsrichtlijn voor Metsel-
werkconstructies (SKG-IKOB Publicatie
Nr. PBL0357), ook wel URL 357, is in
art. 5.5.1 ‘Klimaatomstandigheden; Het
metselen van stenen, blokken en
elementen’ het volgende opgenomen:

“Verwerking van de metsel- of lijm-
mortels bij temperaturen lager dan
-3 ºC ter plaatse van het metselwerk is
niet toegestaan.
Verwerken van metsel- of lijmmortels

Do’s and don’ts op rij

Metselen bij lage
temperaturen

Door stenen binnen op te slaan of in verwarmde bigbags zoals hier, wordt voorkomen dat

deze te koud worden.

annemer

bij temperaturen hoger dan -3 ºC en
lager dan 0 ºC ter plaatse van het
metselwerk is toegestaan, mits:
• de stenen, blokken en elementen

tijdens de verwerking een tempera-
tuur hebben die hoger is dan 0 ºC;

• bij toepassing van geprefabriceerde
metsel- en lijmmortels, de leveran-
cier c.q. producent verklaart dat de
geleverde metsel- of lijmmortel kan
worden toegepast in de gegeven
omstandigheden en de metsel- of
lijmmortel wordt verwerkt in over-

eenstemming met de verwerkings-
voorschriften van de producent;

• voor op de bouwplaats vervaardigde
metselmortels, het metselbedrijf aan-
toont dat, in de gegeven omstandig-
heden, metselwerk kan worden
gerealiseerd dat aan de gestelde
eisen voldoet;

• het verse metselwerk zodanig wordt
beschermd tegen bevriezing dat
vorst geen schadelijke invloed heeft
op de eigenschappen van het
metselwerk.”

22-23-24_metselen.indd 22 11-01-17 13:14

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.