Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 34

36 Aannemer januari 2017

Een lekkage

in de aan zijn

woning grenzende

stallingsruimte noopt

de eigenaar om het

euvel te laten

onderzoeken. Wat

blijkt: het dakbeschot

is ernstig aangetast

door condensatie-

vocht en buigt door.

De aannemer wordt

hierop aangesproken.

Lekkend dak valt niet onder garantie

Tekst: Viola Huurnink Illustratie: Pennestreek

Bewerkt naar het desbetreffende verslag van de Raad van Arbitrage Geschilnummer 35.726

Tekst: Viola Huurnink Illustratie: Pennestreek
Bewerkt naar het desbetreffende verslag van de Raad van Arbitrage Geschilnummer 34.835

Na oplevering doen zich bij een

aantal woningen in een bouw-

project, waaronder die van de

opdrachtgever, lekkages voor.

Herstel volgt. Nu opnieuw sprake is

van lekkage beroept de eigenaar

zich op de ondernemersgarantie.

De opdrachtgever ontving bij de
eerste lekkage een brief waarin de
aannemer het volgende stelt: “Con­
form afspraak met u verstrekt [naam
aannemer] een ondernemersgarantie
van 5 jaar na voltooiing van de dak­
werkzaamheden en goedkeuring
daarvan bij oplevering …” en “De voor
akkoord getekende opleveringslijst
van de herstelwerkzaamheden van
uw woning hebben wij ter informatie

bijgevoegd. In deze opleveringslijst is
de datum van gereedmelding van de
herstelwerkzaamheden vermeld. Dit is
tevens de ingangsdatum voor de met
u overeengekomen ondernemers­
garantie voor de herstelwerkzaam­
heden aan de daken.” Gevolgd door
een brief waarin de aannemer bericht
dat “de garantietermijn op het dak­
werk ingaat op 1 april 2011.”
De arbiter meent dat de aannemer
garantie heeft gegeven op de herstel­
werkzaamheden aan het dak van de
opdrachtgever en niet in meer al­
gemene zin op een waterdichte af­
werking van het dak. De tweede brief
ziet op een verlenging van de bij de
eerste brief afgegeven garantie.
De aannemer voert aan dat na
destructief onderzoek is gebleken dat
de lekkages niet het gevolg zijn van
de door hem verrichte herstelwerk­
zaamheden en zodoende niet vallen
onder de ondernemersgarantie.
Geconstateerd is dat de dakconstruc­
tie droog was onder de WDO­folie.

De opdrachtgever stelt, na bij een
expert ingewonnen advies, dat de lek­
kages te wijten zijn aan condensatie.
Wat weer wijst op een onvoldoende
stromingsdichte of dampdiffusiedichte
ondergrond.
Volgens de arbiter is de door de
opdrachtgever aangedragen oorzaak
van de lekkages niet het gevolg van
de door de aannemer verrichte her­
stelwerkzaamheden. Uit het plan van
aanpak blijkt dat het betreffende
onderdeel van de dakconstructie
geen deel uitmaakt van de herstel­
werkzaamheden.
Bovendien heeft de opdrachtgever ter
zitting verklaard dat het dakelement
tijdens de herstelwerkzaamheden dui­
delijk zichtbaar was (en dus niet was
verwijderd). Daaruit kan worden
geconcludeerd dat aan dit dakelement
geen herstelwerkzaam heden zijn
verricht.
De opdrachtgever wordt in het on­
gelijk gesteld en betaalt 3000 euro
proceskosten.

Bewerkt naar het

desbetreffende

verslag van de

Raad van Arbitrage

Geschilnummer

35.803

annemer

36-37_arbitrage.indd 36 11-01-17 13:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.