Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 41

Aftrek voor monumenten
blijft nog even bestaan
De belastingaftrek voor het onderhoud van monumentale panden verdwijnt
dit jaar niet. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
heeft onder politieke druk het plan om particuliere bezitters van rijks­
monumenten per 1 januari 2017 niet meer toe te staan het onderhoud aan
hun bezit fiscaal af te trekken, (voorlopig) in de ijskast gezet. Criticasters
binnen zowel de oppositiepartijen als de eigen coalitiepartijen vonden het
plan om de monumentenaftrek te schrappen, te onduidelijk en niet goed
onderbouwd. Ook de aftrek voor scholing laat Bussemaker ongemoeid. De
minister gaat de komende tijd werken aan nieuwe voorstellen om de fiscale
aftrekregeling te vervangen.

Vermindering van
kosten bij ontslag

Vakbonden, werkgevers, coalitiepartij­
en en kabinet concludeerden in het
voorjaar van 2016 dat de doelen van
de Wet werk en zekerheid (Wwz)
breed worden gedragen, maar dat
de wet op onderdelen aanpassing
behoeft om die doelen te bereiken.
Zo wordt de werkgever uit het Awf
gecompenseerd voor de vergoeding
die hij is verschuldigd bij het ontslag
van een langdurig zieke werknemer.
Daarmee wordt tegemoetgekomen
aan de zorgen die er zijn over de
optelsom van financiële verplichtingen

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding,
maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheids-
fonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee de ministerraad heeft inge-
stemd.

voor langdurig zieke werknemers.
Hier staat een verhoging van de
uniforme Awf­premie tegenover.
Ook krijgen cao­partijen meer ruimte
om af te wijken van de transitiever­
goeding die is verschuldigd bij ontslag
om bedrijfseconomische redenen. Wel
moet de cao voorzien in een redelijke
financiële vergoeding, of in voor­
zieningen die de kans op nieuw werk
vergroten. Eerder in 2016 kregen de
sociale partners al de mogelijkheid
per cao af te wijken van de keten­
bepaling bij seizoenswerk.

Risico
Vóór de crisis was het in de gww­sector gebruikelijk
dat een opdracht regelmatig tot 30 procent meerwerk
opleverde. De calculatie en prijsvorming van een werk
konden in het begin wel scherp zijn, maar via het
meerwerk was er toch een goed eindresultaat. Door
de grote overschrijdingen van het budget, ging een
opdrachtgever als Rijkswaterstaat echter anders
denken. Projecten als de Betuwelijn liepen volledig
uit de hand. De Tweede Kamer riep zelfs een parle­
mentaire commissie in het leven om te onderzoeken
hoe dit kon gebeuren.
De aanbesteding van nieuwe werken werd daardoor
anders in de markt gezet, tot en met het regelen van
vergunningen en allerlei andere voorwaarden en
garanties aan toe. Bouwbedrijven waren vanaf dat
moment geheel verantwoordelijk voor het project.
Liep er één of andere kikker op het terrein of zat er
een muurtje uit de Romeinse tijd in de grond, dan
werd het werk stilgelegd en liep de bouwtijd volledig
uit de hand. Bepaalde constructies werden over­
gelaten aan de bedrijven. De gevolgen kennen we

allemaal, en onder
andere Ballast
Nedam kwam daar­
door in financieel
zwaar weer.
Deze manier van
aanbesteden wordt
nu ook gebruikt in

de nieuwbouw­ en renovatiemarkt. De professionele
opdrachtgevers vinden dit een prima manier om hun
risico’s te beheersen. Een woningbouwvereniging
bijvoorbeeld besteedt een renovatiewerk van 95
woningen uit, en vraagt daarnaast een prijs voor het
onderhoud van deze woningen voor veertig jaar.
Veertig jaar! Welk bedrijf is in staat veertig jaar vooruit
te denken in de Nederlandse markt en wil dit risico
nemen? Ik snap deze opdrachtgever ook niet, want de
meeste bouwbedrijven bestaan niet eens veertig jaar.
Toch doen bouwbedrijven ­ klein en groot ­ massaal
mee aan deze aanbesteding en daardoor vindt de
woningbouwvereniging een ‘slachtoffer’.
Dames en heren van directies van bouwbedrijven,
denk na over uw risico’s en laat het enthousiasme
van het scoren van een werk niet leiden tot het in
financieel zwaar weer raken van uw bedrijf, zoals
diverse bedrijven in de gww­sector is overkomen.

Richard olde Hartman
Olde Hartman Advies

Slachtoffer
van eigen
enthousiasme

F
re

e
Im

a
g

e
s.

c
o

m
/C

a
rl

o
s

P
a

e
s

43

43_financieel.indd 43 11-01-17 13:25

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.