Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 43

Mobiliteitsprobleem oplossen met buitenlands personeel

‘Noodzaak buitenlandse
vakmensen groeit’

Is de angst voor een taalbarrière
gegrond?
“Waarom moet iedereen die naar
Nederland komt ook de taal machtig
zijn? Wíj hebben toch een probleem?
Dan moeten wíj het aantrekkelijk
maken voor buitenlandse vakmensen
om hier te komen werken. Zij staan
echt niet wanhopig aan de Nederland-
se grens om werk te smeken. Ze zijn
toch van huis, dus kunnen overal aan
de slag. In Duitsland bloeit de
economie als nooit tevoren, in Polen
trekt het aan. Wie zich goed verstaan-
baar kan maken in het Engels of Duits
komt een heel eind. Dat geldt voor zo-
wel de uitvoerder als de buitenlandse
werknemer.”

Zonder de veiligheid uit het oog te
verliezen.
“Uiteraard. De veiligheid op de bouw
staat voorop. Die wordt gewaarborgd
door een aantal vaste instructies naar
het Engels te vertalen, een Engels-
talige toolbox-meeting te organiseren
en de buitenlandse werknemers te
koppelen aan Nederlandse collega’s.
Zo krijgen ze ook de gewenste
vaardigheden mee.”

Want er is een kenniskloof?
“We halen geen aspergestekers hier-
heen die voor het eerst een hamer
zien. Het zijn vakmensen die in eigen
land vakwerk afleveren. Met wat
aanpassingen en instructies is dat ook
hier prima te bewerkstelligen. Natuur-
lijk zijn er verschillen. Zo wordt het af-
timmeren van boeidelen in Nederland
door een timmerman gedaan, terwijl
dat in Polen de verantwoordelijkheid
van de dakdekker is. BouwGenius
heeft daarom de vraag van de werk-

45

een vergoeding voor reisuren. Het
uurtarief kan met 10 tot 20 procent
stijgen bij slechts een geringe afstand
woon-/werkverkeer. Timmerlieden
worden zo onbetaalbaar.”

Als er al personeel voorhanden is.
“De bouwsector heeft het tijdens de
economische crisis zwaar gehad.
Projecten werden geannuleerd,
halverwege gestopt of kwamen hele-
maal niet van de grond. Veel werk-
nemers hebben daarom de bouw-
sector definitief verlaten. Nu de markt
weer aantrekt, is een tekort aan per-
soneel ontstaan. De komende jaren
wordt dat nog erger. Niet alleen stijgt
de gemiddelde leeftijd op de bouw-
plaats; ook het aantal jongeren dat
een bouwopleiding kiest, daalt sterk.”

Genoeg ingrediënten die om een
oplossing vragen.
“Een oplossing voor zowel het mobili-
teitsprobleem als het personeelstekort
is het inzetten van buitenlands per-
soneel. Werknemers die vlakbij bij de
bouwlocatie gehuisvest kunnen
worden, schelen in mobiliteitskosten.
De personeelsschaarste daargelaten:
Nederlandse werknemers voelen er
niets voor om tijdelijk bij de bouw te
wonen. Het is makkelijker om iemand
van Roemenië naar Nederland te
krijgen, dan iemand van Amsterdam
naar Rotterdam.”

Daar zitten vast niet alle uitvoer-
ders op te wachten.
“Buitenlandse werknemers zijn duur.
Ze spreken de taal niet en dat is
onhandig. De kennis die Nederlandse
bouwvakkers hebben, is er in het
buitenland niet.’ Dat zijn de voornaam-
ste vooroordelen die in de bouw-
sector leven. Vooroordelen die wor-
den gevoed door onbekendheid.”

Het zijn geen dure werknemers?
“Nee. Buitenlands personeel dat in
Nederland werkt, ontvangt een salaris
volgens dezelfde cao als Nederlands
personeel. Dat betekent dat ze niet
meer verdienen dan Nederlanders.
Door de lagere mobiliteitskosten is
het zelfs goed mogelijk dat een
buitenlandse werknemer goedkoper
is dan een Nederlandse werknemer
die van ver moet komen.”

gever en het kunnen van de vakman
teruggebracht naar competenties. Wat
moet hij doen, hoe ziet dat werk er
uit? Vraag en aanbod sluiten dan
naadloos op elkaar aan.”

Een aannemer is geïnteresseerd.
En nu?
“A) Creëer draagvlak bij een uitvoer-
der. B) Zorg voor continuïteit. Wijs een
project aan waarbij op lange termijn
een structurele behoefte is aan extra
mankracht en waar je een pilot wilt
draaien met buitenlands personeel.
C) Kijk naar mogelijkheden om meer
uren te maken, binnen de Arbeids-
tijdenwet. Deze werknemers zijn vaak
zes weken onafgebroken in Neder-
land om daarna een weekend naar
huis te gaan. Ze willen niet al om vier
uur ’s middags terug zijn in hun tijde-
lijke onderkomen. D) Focus op aan-
sturing. In de ons omringende landen
is de chef ook echt de chef. Staat hij
op, dan is de koffiepauze voorbij. Dat
accepteren we hier allang niet meer.
Strak managen, is het toverwoord.”

Wat kan BouwGenius betekenen?
“BouwGenius regelt onder meer de
rekrutering van buitenlandse werk-
nemers, de complete logistiek in-
clusief huisvesting, een eventuele
VCA-certificatie en klant- en werk-
nemersbegeleiding op de werkvloer.
Wil je dat het goed geregeld is, dan
moet je met partijen in zee gaan die
beschikken over de juiste certifi caten.
Over vijf jaar is geen bouwplaats meer
zonder buitenlands per soneel. Er
moet te veel worden gebouwd met
te weinig mankracht. Het ‘ze pikken
onze banen in’ is echt niet meer van
deze tijd.”

Paul Muller: “We halen geen aspergestekers hierheen die voor het eerst een hamer zien.”

44-45_interview.indd 45 11-01-17 13:25

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.