Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ” Sticker Aannemervak.nl “, hierna te noemen: “de actie”, die wordt georganiseerd door Eisma Bouwmedia/Aannemer, hierna te noemen: “Aannemer”.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
1.1 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en dienen alle nadere instructies te volgen.
1.2 Elk in Nederland en België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
1.2.1 Deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders om zich te kunnen inschrijven.
1.3 Deelname aan de actie is gratis.

ARTIKEL 2 HOE EN WANNEER KUN JE MEEDOEN?
2.1 Van 9 november 12 december kun je foto’s opsturen naar aannemer@eisma.nl .

ARTIKEL 3: STEMMEN EN BEPALING WINNAARS
3.1 Vanaf 9 november tot 15 december kan gestemd worden op iedereen die via aannemer@eisma.nl een foto heeft ingestuurd en is geregistreerd. Stemmen houdt in dat bezoekers eenmaal op de button ‘stem’ klikt, waarna de bewuste foto een punt krijgt toebedeeld.
3.2 De redactie van Aannemer selecteert de winnende foto uit alle inzendingen. De geselecteerde foto kan geplaatst worden op Aannemervak en of Aannemer.
3.4 Voorgenoemde winnaars ontvangen na sluitingsdatum bericht van Aannemer.
3.5 De winnaar stemt bij deelname aan de actie automatisch toe dat de deelnemende foto kosteloos ter plaatsing wordt aangeboden.

ARTIKEL 4 GEGEVENS
4.1 Om mee te doen aan de actie stuur je je foto naar aannemer@eisma.nl met je persoonlijke gegevens.
4.2 Gegevens van de deelnemers worden gebruikt om winnaars te kunnen contacteren.
4.3 De privacyregels zoals wettelijk vastgelegd worden gehanteerd.
4.4 Bij plaatsing op de website moet de foto technisch geschikt zijn. Foto’s die voorzien zijn van tekst(en) en symbolen worden niet geplaatst.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Deelname aan de actie is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
5.2 Aannemer en Eisma Bouwmedia BV, en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
5.3. Meer specifiek is Aannemer /Eisma Bouwmedia en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met: – de door haar, uitgekeerde prijzen, – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen, – het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
5.4. Aannemer en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor kosten die winnaars maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

ARTIKEL 6 AUTEURSRECHTEN EN MEDEWERKING
6.1. Alle inzendingen van de deelnemers aan de actie worden eigendom van Aannemer. De rechten die berusten op de inzendingen worden aan Aannemer overgedragen. Voor zover voor deze overdracht een nadere akte is vereist, zul je op eerste verzoek deze akte ondertekenen zonder nadere voorwaarden te kunnen stellen.
6.2. De winnaar van een prijs geeft Aannemer toestemming om haar naam, alsmede de foto’s waarop zij is afgebeeld te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze actie.
6.3 Deelnemers mogen enkel eigen gemaakt beeldmateriaal insturen. Foto’s die niet door hen zijn gemaakt en waar copyright op berust zijn voor risico van de deelnemer, met eventuele gevolgen.

ARTIKEL 7 RECHTEN AANNEMER
7.1. Aannemer behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijk toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Aannemer hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
7.2. Aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
7.3. Aannemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde foto’s van de actiesite te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.

ARTIKEL 8 DIVERSEN
8.1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
8.2. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
8.3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden.

ARTIKEL 9 INLICHTINGEN EN INFORMATIE, OPMERKINGEN EN KLACHTEN
Indien je vragen, opmerkingen hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens en de wijze waarop deze worden opgeslagen en gebruikt, of als je onverhoopt een klacht hebt ten aanzien van de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt, dan kun je je richten tot Aannemer.